Adatvédelmi tájékoztató

A mesteriszallas.hu a személyes adatok védelmében, tiszteletben tartja leendő vendégeink önrendelkezési jogát. Bizalmasan kezeli a látogatók /továbbiakban felhasználó, illetve leendő vendégeink/ adatait, és minden olyan intézkedést megtesz, ami a biztonságot garantálja. Betartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat.

Az adatvédelmi irányelvek önkéntes hozzájáruláson alapulnak, mely a szolgáltatásnál figyelemmel kísérünk. A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A mesteriszallas.hu oldal nem kér regisztrációt, és nem küld hírlevelet reklám céljából.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az adatok kezelőjével, vagy az üzemeltetővel.

Az adatok kezelője , és a vállalkozás üzemeltetője mesteriszallas.hu (székhely: 9511 Kemenesmihályfa Hunyadi út 45. )Kovácsné Németh Hanna-képviselője: Németh Attila, székhely: 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 10. Telefonszám:+36-70/458-31-93

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Milyen adatot vagy milyen személyes adatot kezelünk?

1/a Az egyik ilyen adat a weboldal működéséhez szükséges cooki e-k.

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Az oldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cooki e-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cooki e-beállításaival. Az adatkezelés ebben a tekintetben a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvélemény-kutatást szolgálja. A Cooki e-t az Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;

a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;

a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;

a Weboldal tartalmának testre szabásához;

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cooki e-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cooki e-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cooki e-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat. A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cooki e-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

1/b
A mesteriszallas.hu által kért és kezelt adatok:

Szállás foglalás egyeztetésekor, nevet, az elérhetőséghez pedig e-mail címet, telefonszámot kérünk.

Jogalapja: Az önkéntes hozzájárulás.

Az elfogadott foglalás visszaigazolásakor létrejön az egymás közötti szállásfoglalási szerződés.

https://mesteriszallas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A személyes adat fogalma: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Személyes_adat

1/c
A vendég adatvédelmét jogi kötelezettség miatt érintő adatok a következők:

2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely szolgáltóját, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait, a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

NEMZETI TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
A turisztikai ágazat eddigi legnagyobb és legátfogóbb beruházása, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 2019-ben kezdte meg működését a Magyar Turisztikai Ügynökség felügyelete alatt. Az NTAK egy olyan digitális platform, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az ország összes szálláshelyének anonim, forgalmi statisztikai adata. A közvetlen online kapcsolaton keresztül a szálláshelyektől érkező adatokból riportok, elemzések, kimutatások készülnek a turisztikai szakma, valamint a törvényben meghatározott hatóságok számára.

VENDÉG INFORMÁCIÓS ZÁRT ADATBÁZIS /VISA/

A VIZA egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszer, amelyben 2021. szeptember 1-jétől a magyarországi szálláshelyen megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait titkosított módon tárolják.
A szálláshely-szolgáltató a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli, tehát a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat, amelyeket kizárólag a rendőrség használhat fel bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak ellátásához.

A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Üzemeltetésében a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK)

https://info.vendegem.hu/ntak

A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

A VIZA rendszert üzemeltető MTÜ, vagyis a turisztikai tárhelyszolgáltató,
a rendszerbe érkező adatok tekintetében a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója.

Ebben a minőségében:

a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Turizmus tv. és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti műveleteket végezheti;

biztosítja azt, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak;

a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy alkalmazottai a vendégadatokhoz nem férhetnek hozzá;

a szálláshely-szolgáltató előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe;

az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a szálláshely-szolgáltatót abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit;

segíti a szálláshely-szolgáltatót – az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében;

az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban a szálláshely-szolgáltató rendelkezése szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő;

a szálláshely-szolgáltató rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozói jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a szálláshely-szolgáltató által vagy az általa megbízott személy által végzett ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is;

haladéktalanul tájékoztatja a szálláshely-szolgáltatót arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

https://vizainfo.hu/

A VENDÉG A NEMZETI TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT /NTAK/ÉS A VENDÉG INFORMÁCIÓS ZÁRT ADATBÁZIS FELÉ KÜLDÖTT ADATAI A KÖVETKEZŐK /VISA/

Családi név, Utónév, Születési családi név, Születési utónév, Születési helye, Születés ideje, Származási ország, Lakcíme, Igazolvány száma, neme tevékenysége oka, tartózkodás időpontja, E-mail cím, telefonszáma, Azonosító szám (automatikusan generált).

Jogalapja: jogi kötelezettség, kötelezettség

*HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet.

Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek.

2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról

**harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek

Adózással kapcsolatos adatok:

A vállalkozás természetesen betartja az adózással kapcsolatos jogszabályokat, így vendégeink készpénz fizetési számlát kapnak. Meg kell adni a számlázási nevet, esetleg a cég nevét, illetve adószámát, pontos címet.

Az adatokat jogi kötelezettségből kell megadni.

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei)

HOGYAN KELL ADATOT SZOLGÁLTATNI?
Az adatszolgáltatás minden szálláshelyen kizárólag elektronikusan, a szálláshely által használt szálláshelykezelő szoftverbe úgynevezett Szállodatükörbe rögzített adatokon keresztül történik, amelyek közül csak a statisztikai adatok kerülnek be az NTAK-ba. Az adatszolgáltatás az NTAK-kal kommunikálni képes, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) tanúsítványával rendelkező szálláshelykezelő szoftveren keresztül lehetséges. A szálláshelykezelő szoftver automatikusan küldi az NTAK-ba az adott nap technikai záráskor a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendég személyes adatait tartalmazó, statisztikai adatokat.

https://info.ntak.hu/adatkezelesi-tajekoztato-ntak

2021. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL A VENDÉGADATOK OKMÁNYOLVASÓVAL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSE A SZÁLLÁSHELYKEZELŐ SZOFTVEREKBEN, VALAMINT AZOK TOVÁBBÍTÁSA A VIZA RENDSZER SZÁMÁRA MINDEN MAGYARORSZÁGI SZÁLLÁSHELYEN, TÍPUSTÓL ÉS A FÉRŐHELYEK SZÁMÁTÓL FÜGGETLENÜL KÖTELEZŐ.
https://vizainfo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

2021. január 4-étől kötelező adatot küldeni a NAV-hoz minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az áfatörvény számlázási szabályai vonatkoznak. [2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 10. melléklet.]

Az adatszolgáltatást ezen a felületen, az Online Számla rendszerben kell teljesíteni. A rendszer használatához regisztrálni kell. Az adatszolgáltatási szabályok részleteiről online tájékoztatóinkban olvashat:

https://nav.gov.hu/nav/ado/afa

https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_szamlaadatszolgaltatas

A személyes adatokkal kapcsolatosan a következő kérdések merülhetnek fel:

Hol kezelem az adatot?

A honlapon kitöltött adatokat / név telefonszám, e-mail, tartózkodási idő, tárhelyen, https://www.nethely.hu/tárhely / és saját levelező rendszerünkben tároljuk biztonsági mentésként, amiért a tárhely, illetve a termalpon.hu is felelősséget vállal.

Az adózással kapcsolatos adatokat, illetve az NTAK, és a VISA rendszernek küldött adatokat, saját Szállodatükör adatbázis adatokat egy titkosított szervergépen, és a hozzá csatolt hordozható számítógépen tároljuk.

Mi az adatkezelés célja?

A mesteriszallas.hu oldalon lehetőséget biztosítunk leendő vendégeinknek, hogy lefoglalhassák az itt ismertetett szolgáltatást. A megadott adataikkal fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. A név /Személyes adat/megadása a megszólítás miatt, az email, és a telefonszám / kapcsolati adat/pedig az elérhetőség szempontjából fontos. Továbbá kérjük, vendégeink létszámát, illetve a pontos árajánlat miatt, /idegenforgalmi adó kiszámítása/ kiskorú gyermekek létszámát, és a szálláshelyen tartózkodás időpontját, idejét. I

Mit teszünk a vendégeink által megadott adatokkal?

A mesteriszallas.hu, és az üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről nem készülnek kimutatások.
Vendégeink személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

Meddig tároljuk az adatokat?

Az adatokat a számlázás után jogszabályban előírt határidőig 8 évig meg kell őrizni. Az egyéb

kapcsolati adatokat pld.: e-mail, 4 évente az NTAK- részére küldött adatokat évenként felülvizsgáljuk, és töröljük rendszerünkből. A VISA rendszernek küldött adatok tudomásunkra jutás első év utolsó nap + 7 napig kezeljük. A felhasználó kérésére természetesen, pld.: téves kapcsolatfelvétel, vagy érdeklődés, nem létrejött szolgáltatás, azonnal töröljük rendszerünkből.

A tevékenység kezelőjén, üzemeltetőjén kívül ki férhet hozzá az adatokhoz?

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető és képviselője férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A személyes adatokat számlázás után csak az adó törvény előírásainak megfelelően könyvelőnek adjuk át.

A számlázási adatok vezetése és számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk.

Ha a kért adatokat a megbízónk nem adja át, lehetetlen teljesítenünk a kért szolgáltatást.

Vállalkozásunk a feladataink ellátásához Tárhelyszolgáltatást is igényelt.

A könyvelés elérhetősége: Körgyűrű Kft. 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 38.

A tárhely elérhetősége: C-Host Kft. E-mail: info@nethely.hu Tel: +36 1 445 20 40
Fax: +36 1 445 20 38

Weboldal programozója: Vörös László
Cím: 6726 Szeged, Izabella u. 37.
E-mail: info@honlap-profi.hu
Tel: +36 70 2672068

Hogyan védem az adatokat?

Személyes adatainak biztonságára a mesteriszallas.hu és az üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat honlapja tárhelyén tárolja, amely 24 órás személyi őrzéssel védett, és a magyarországi internet gerinchálózaton található. A szállást kezelő szoftver fizikailag is különálló rendszeren fut, internet elérhetősége csak az adatok jogszerű továbbítása céljából aktív.

Milyen jogai vannak a felhasználónak adataikkal kapcsolatban?

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címére vagy e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megérkezését követő 24 órán belül kerül sor.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről:

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatokhoz azonban csak az Üzemeltető és munkatársai férnek hozzá.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privát szférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Fontos webcímek:
Privát szférát erősítő technológia
“Privacy-enhancing technologies for the Internet”, I. Goldberg, D. Wagner, E. Brewer, IEEE Spring COMPCON, 1997
“Privacy-enhancing technologies for the Internet, II: Five years later”, Ian Goldberg, PET 2002
;“Privacy-enhancing technologies for the Internet, III: Ten years later”, Ian Goldberg, in: “Digital Privacy: Theory, Technologies and Practices”, Alessandro Acquisti, Stefanos Gritzalis, Costas Lambrinoudakis, and Sabrina De Capitani di Vimercati, eds., 2007
“Privacy Handbook. Guidelines, Exposures, Policy Implementation, and International Issues”, Albert J. Marcella, Jr.; Carol Stucki, 2003, p.262. Adatvédelmi információk

Jogérvényesítési lehetőségek
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

8. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatokhoz azonban csak az Üzemelető és munkatársai férnek hozzá.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privát szférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

9. Fontos webcímek
Privát szférát erősítő technológia
“Privacy-enhancing technologies for the Internet”, I. Goldberg, D. Wagner, E. Brewer, IEEE Spring COMPCON, 1997
“Privacy-enhancing technologies for the Internet, II: Five years later”, Ian Goldberg, PET 2002
;“Privacy-enhancing technologies for the Internet, III: Ten years later”, Ian Goldberg, in: “Digital Privacy: Theory, Technologies and Practices”, Alessandro Acquisti, Stefanos Gritzalis, Costas Lambrinoudakis, and Sabrina De Capitani di Vimercati, eds., 2007
“Privacy Handbook. Guidelines, Exposures, Policy Implementation, and International Issues”, Albert J. Marcella, Jr.; Carol Stucki, 2003, p.262. Adatvédelmi információk

Felhasználóink továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal,

kérdéssel felkereshetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságot is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530

Budapest, Pf. 5.).(NAIH)